ਜਦੋਂ ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਦੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਦੋਂ ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ___

ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਣਾ ਗਰੀਬ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ__
 
Top