ਤੇਰੇ ਮੂਹੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੇਰੇ ਮੂਹੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਸੀ,

ਜੋ Coffee Shop 'ਚ ਤੇਰੇ ਮੂਹੋਂ ਸਜ ਦੀਆਂ ਸੀ,
 
Top