ਮੁੱਖ ਤੇਰਾ ਚੌਦਵੀਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੁੱਖ ਤੇਰਾ ਚੌਦਵੀਂ ਦਾ ਚੰਦ ਕੁੜੇ__

ਜੇ ਤੂਂ ਏ ਪਟਾਕਾ ਤੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਬੰਬ ਕੁੜੇ__;)
 
Top