ਅਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਪਥਰਾਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਅਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਪਥਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀ,

ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਹ ਚੋ ਨਿਕਲੇ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾਂ....Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top