ਮਾਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰੀਏ

"ਇਸ ਰੂਪ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਮਾਣ ਕਰਨਾ' ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਮਾਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰੀਏ ਜੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਕੀਤਾ ਹੈ"
 
Top