ਕਲਮ ਦੀ ਜੁਬਾਨ

Arun Bhardwaj

-->> Rule-Breaker <<--
ਦਫਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਲਾਲੀ

ਅੱਜ ਕਲਮ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ

ਲਾਲੀ ਅੱਪਰਾ
 
Top