* ਕੁਲਫ਼ੀ-ਗਰਮ ਜਲੇਭੀ-ਠੰਡੀ *

#Jatt On Hunt

47
Staff member
ਜੱਗ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ..ਦੁਨੀਆਂ ਭੇਦ-ਭਾਵ
ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ____
ਐਥੇ ਬੇਇਮਾਨੀ ਦੀ ਝੰਡੀ........ਕੁਲਫ਼ੀ-ਗਰਮ
ਜਲੇਭੀ-ਠੰਡੀ ...:p
 
Similar threads
Thread starter Title Forum Replies Date
J ਉਹਦੀ ਬੇਬੇ ਗਰਮ 2 Liners 2

Similar threads

Top