ਇਹ ਸੁਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੀ ਹਰਜਾਨੇ ਨੇ

ਇਹ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ , ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ
ਇਸ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ , ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ
ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਸੀ , ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜ -ਆਬ ਵੀ ਅੱਜ ਬੇਗਾਨੇ ਨੇ....
ਆਪ ਜਾਗੋ ਤੇ ਜਗਾਓ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨੂੰ , ਇਹ ਸੁਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੀ ਹਰਜਾਨੇ ਨੇ |
ਇਸ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ , ਨਸ਼ਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਲੁਟਣ ਵਾਲੇ ਇਸਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ,ਨੋਜਵਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਨੇ
ਆਪ ਜਾਗੋ ਤੇ ਜਗਾਓ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨੂੰ …
ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ,ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਕ ਜਾਣਾ
ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਗੁਆਂਡੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਮਾਂ ਹੀ ਸੁਕ ਜਾਣਾ
ਬਣਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੰਡਦੇ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ , ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨੇ ਨੇ
ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ
ਦੁਗਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ , ਇਹ ਸੁਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੀ ਹਰਜਾਨੇ ਨੇ
 
Last edited:
Top