ਵੱਟੇ ਉਸ ਬੇਰੀ ਨੂ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਮਿਠੇ ਬੇ&#

ਵੱਟੇ ਉਸ ਬੇਰੀ ਨੂ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਮਿਠੇ ਬੇਰ ਹੁੰਦੇ,

ਮੁਸੀਬ੍ਤਾਂ ਉਸ ਕੌਮ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ,

ਕੌਣ ਪੁਛਦਾ ਗੀਦਡਾ ਕਾਵਾਂ ਨੂ,ਬੰਦ ਪਿਜਰੇ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ..................
 
Re: ਵੱਟੇ ਉਸ ਬੇਰੀ ਨੂ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਮਿਠੇ ਬ&#263

good one ......
 

#m@nn#

The He4rt H4ck3r
Re: ਵੱਟੇ ਉਸ ਬੇਰੀ ਨੂ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਮਿਠੇ ਬ&#263

sahi kiha :hug
 
Top