ਡਰ ਨਾ ਸੋਹਣੀਏ yaar ਤੇਰਾ ਆਓ

ਡਰ ਨਾ ਸੋਹਣੀਏ yaar ਤੇਰਾ ਆਓ
bullet ਤੇ ਠਾਹ ਠਾਹ ਕਰਦਾ
ਓਡਾ do ਮੱਛਰ jo ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ch
ਫੀਂ ਫੀਂ ਕਰਦਾ
 
Top