ਸੱਸਾਂ vs ਧੀਆਂ

ਜੇ ਨੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਓਂ ਸੱਸਾਂ ਲੜ੍ਹਣਗੀਆਂ.....

ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਓਂ ਧੀਆਂ ਸੜ੍ਹਨਗੀਆਂ.


 
Top