ਕੀ ਫਾਇਦਾ..... V€h£@ L!kh@r!

Vehlalikhari

@£w@¥$v€h£@
ਰੱਜੇ ਹੋਏਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ,
ਹਥੀਂ ਲਾ ਅੱਗ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ,
ਦੇਖ ਚੰਦ ਟੁਕੜੇ ਕਾਗਜ ਦੇ ਤੁਰ ਗਈ ਜੋ ਸੰਗ ਗੈਰਾਂ ਦੇ,
ਵੇਹ੍ਲੇਆ ਦੇਖ~ ਦੇਖ ਫੋਟੋ ਉਸਦੀ ਅੱਥਰੂ ਬਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ .......✒
 
ਇਕ ਦਰਵਾਜਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ , ਖੁਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ,
ਅਜੇ ਸਫ਼ਰ ਸੂਰੁ ਹੋਇਆ ,ਮੰਜੰਲਾ ਨੂ ਨਾ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ........................
 
Top