ਸਾਡੀ V ਦੀਵਾਲੀ Rabba

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸਾਡੀ V ਦੀਵਾਲੀ Rabba ਲੰਘ Jaave ਸੌਖੀ__

Koi ਮਿਲ Jaave ਫੁੱਲਝੜੀ Ya ਅਨਾਰ Vargi__;)
 
Top