ਜੇ Tusi ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜੇ Tusi ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
ਹੋ,
ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ,
ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ
ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ !!!!
 
Top