ਤੂੰ Teddy ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਵੇਂ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੂੰ Teddy ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਵੇਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਆ

ਨੀ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋ ਅਮੀਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆ
 
Top