ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਖੈਰਾਂ, ਸੁਬਹ-ਸ਼ਾਮ ਆਖਣਾਂ - Surjit Patar

KARAN

Prime VIP
ਕਹੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ,
ਆਖੇ ਬਿਆਸ ਦੀ ਰਵਾਨੀ..
ਸਾਡਾ ਜੇਹਲਮ-ਝਨਾਬ ਨੂੰ,
ਸਲਾਮ ਆਖਣਾਂ..

ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਖੈਰਾਂ,
ਸੁਬਹ-ਸ਼ਾਮ ਆਖਣਾਂ..
ਜੀ ਸਲਾਮ ਆਖਣਾਂ..||

ਰਾਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਵਗੇ,
ਰਾਵੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਵਗੇ..
ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ,
ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ..
ਏਦੀ ਤੋਰ ਨੂੰ ਹੀ,
ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਆਖਣਾਂ..

ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਖੈਰਾਂ,
ਸੁਬਹ-ਸ਼ਾਮ ਆਖਣਾਂ..
ਜੀ ਸਲਾਮ ਆਖਣਾਂ..||

ਜਿੱਥੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਪੈੜ,
ਜਿੱਥੇ ਗੂੰਜਦੇ ਨੇਂ ਗੀਤ..
ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਗਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ,
ਓਹੀ ਥਾਂਵਾਂ ਨੇਂ ਪੁਨੀਤ..
ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤਾਂਈਂ
ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਆਖਣਾਂ..

ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਖੈਰਾਂ,
ਸੁਬਹ-ਸ਼ਾਮ ਆਖਣਾਂ..
ਜੀ ਸਲਾਮ ਆਖਣਾਂ..||

ਸਦਾ ਮਿਲਣਾਂ ਹੈ ਸੀਨਿਆਂ ਚ’,
ਨਿੱਘਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ..
ਅਤੇ ਵਿੱਛੜਣਾਂ ਏ,
ਮਿਲਣੇ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ..
ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ,
ਨਾਂ ਅਲਵਿਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਆਖਣਾਂ..
ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਖੈਰਾਂ,
ਸੁਬਹ-ਸ਼ਾਮ ਆਖਣਾਂ..
ਜੀ ਸਲਾਮ ਆਖਣਾਂ..||

Surjit Patar
 
Top