Shri darbar sahib(amritsar) te hamala krn walea di mout bare

Mandeep Kaur Guraya

MAIN JATTI PUNJAB DI ..
(SHRI DARBAR SAHIB Amritsar te hamla karan wale hamlawar '153 din' to vad jinda nahi rahe:-

Massa Rangarh;
3-8-1740 to 2-1-1741 (153 days).


Yakria Khan;
13-11-1746 to 13-4-1747 (153 days).


Jahan khan;
18-1-1757 to 19-6-1757 (153 days).

Aabdali;5-2-1762 to 8-7-1762 (153 days).


Indra Gandhi;
1-6-1984 to 31-10-1984 (153 days).
 
Top