ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਨੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀ Set Kar ਲੈਂਦੇ ਆ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਨੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀ Set Kar
ਲੈਂਦੇ ਆ,
.
.
.
. . .
.
ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਸਾਲੀ ਡਿਸ਼ T .V
ਦੀ Range
ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੈਟ ਹੁੰਦੀ.
 
Top