ਕਦੇ Saade ਕਰਕੇ Teri

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਦੇ Saade ਕਰਕੇ Teri ਹੁੰਦੀ C ਚੜਾਈ Ni__

ਭਾਂਵੇ Tu ਅੱਜ Krdi ਸਾਡੀ Har ਪਾਸੇ Buraayi ਨੀ_
 
Top