ਕਾਲੱਜ ਜਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ rare ਬਾਪੂ ਜੀ

aman1987

Aman Jatt
ਕਾਲੱਜ ਜਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ rare
ਬਾਪੂ ਜੀ,
ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ affair ਬਾਪੂ ਜੀ|
ਰੋਜ ਪਿਓਣਾ ਪੈਦਾਂ ਓਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਗ beer ਬਾਪੂ ਜੀ,
ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਪੈਸੇ ਘੱਲੋ dear ਬਾਪੂ ਜੀ. :p
 
Top