ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ pyaar ਦਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ pyaar ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖ਼ਿਡੌਣਾ ਏ___

ਕਿਉਕਿ ਤੇਰੀ ਆਦਤ facebook ਤੇ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਯਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਏ__
 
Top