ਮੋਸਮ Osm ਹੋ ਗਿਆ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੋਸਮ Osm ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਹਣੀਏ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਯੁਕਤ ਬਣਾ__

ਸਹੇਲੀ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂਂ ਆ__;)
 
Top