ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਓਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਾਂਈ Onl

ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਓਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਾਂਈ Online
ਹੋਈਓ ਆਂ .. ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ .. ??
.
.
.
. . . .ਕਮਲੀ ਅੱਗੋ ਕਹਿੰਦੀ ..
.
.
. .
. .
. .
. .
.
. .
.
. . ... " ਚੱਕਰ-ਚੁੱਕਰ ਕੋਈ ਨੀ .
ਮੱਝ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਆ ..ਓਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਆਂ . Lol
 
Top