ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰ ਦੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀ nAL ਜਾਣਾ

ѕραятαη σƒ ℓσνєツ

BAD BOY'S ਦਾ ਰੱਬ &#2
ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰ ਦੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀ nAL ਜਾਣਾ__
.
.
.
.
.
ਤਾ ਸਾਲੀ ਪੜਾਈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਾਣੀ aah _:


by :un
 
Top