ਪੇਡੁਂ love letter

:nerdਇਕ ਪੇਡੁਂ ਜਟਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਕਾਨ ਲਈ ਇਕ love letter ਲਿਖਦਾ ਹੈ :cool: ਕਿਸ ਤਰਾ ਹਾਸਾ creat ਹੁੰਦਾ ਹੈ :pop read it ............................................ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਕੀ ਤਰੀਫ ਕਰੀਏ:kiven ਅਂਖਾ ਤੇਰੀਆ ਹੰਡਲਾਇਟ ਵਰਗੀਆ ਨੀ ਨਂਕ ਤੇਰਾ ਮੋਟਰ ਵਰਗਾ ਨੀ ਕੰਨ ਤੇਰੇ ਟੁਲੂਪਮਪ ਵਰਗੇ ਤੇ ਬਾਲ ਤੇਰੇ ਖੜੀ ਜੀਰੀ ਵਰਗੇ :wਜਦੋ ਹਸਦੀ ਹੈ ਤਾ ਬੜੀ ਗਾਡਰ ਲਗਦੀ ਹੈ:chew ਜਦੋ ਨਹੀ ਹਸਦੀ ਤਾ ਸਾਡੇ ਟੋਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛੇ ਛਡਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਤੂੰ makeup ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾ sushmita sen ਲਗਦੀ ਹੈ:so ਜੇ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ਤਾ tuntun ਦੀ ਭੈਣ ਲਗਦੀ ਹੈ:yes ਬਸ ਸਾਖੋ ਹੋਰ ਤਰੀਫ ਨਹੀ ਹੁਦੀ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਦਾ ਨੀ ਬਸ ਸੋਹਣੀਏ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਸਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਖੁਬੀਆ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਫੀਚਰ ਤੇਰੇ ਨੀ:sleepy
 
Top