Lare

ਲਾਰੇ ਲਾਰੇ ਲਾਰੇ...
ਬਾਪੂ ਨੇ E-mail ਪੜ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਆਸ਼ਕੀਆਂ ਮਾਰੇ...
orkut ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਾਵੇ ਸੰਗਦਾ, ਬਾਪੂ ਉਤੋਂ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰੇ...
SMS ਮੈਂ ਕਹਿਂਦਾ Delete ਕਰ ਤੇ, ਅਗੋਂ ਤੂੰ ਸਾੰਭ ਲਈ ਮੁਟਿਆਰੇ..
ਡਰਦੇ ਨੇ ਮੋਬਾਇਲ ਲੁਕਾ ਲਿਆ, ਬਾਪੂ ਪਿਆ ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਮਾਰੇ....
ਡਰਦੇ ਨੇ ਮੋਬਾਇਲ ਲੁਕਾ ਲਿਆ, ਬਾਪੂ ਪਿਆ ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਮਾਰੇ
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
Und3rgr0und J4tt1 Punjabi Poetry 2
Top