ਹਿਜੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਧਾਈ lain ਗਏ

KARAN

Prime VIP
ਹਿਜੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਧਾਈ lain ਗਏ..
ਹਾਏ,
.
.
ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1100 ਲਵਾਂਗੇ, 1100...
(ਤਾੜੀ ਮਾਰ
ਕੇ) !!
.
.
ਪਿੱਛੇ pappu ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ !!
.
.
pappu ਕਹਿੰਦਾ, 2600 ਲੈ ਲੋ 2600,
.
.
ਉਹਦੇ 'ਚ MP3 ਤੇ FM ਵੀ ਹੈਗਾ !
 
Top