Kalam kar pesh karo ek nai ghazal; ek nai bayaani.

Top