ਬੈਠਾ 'Jeeta' ਬੀਬਾ ਤੇਰਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬੈਠਾ 'Jeeta' ਬੀਬਾ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਉਡੀਕਦਾ ਨੀਂ ਓਸੇ ਕੰਧ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਲਾ ਕੇ __

ਜਿੱਥੇ ਹੱਕ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਤੂੰ ਜਤਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ __;)
 
Top