ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ......j@$$

jass_cancerian

ਯਾਰ ਸਾਥੋ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ,
ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ......j@$$
 
Top