ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ Inbox

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ Inbox ਚ, ਚੈਂ-ਚੈਂ ਕਰਦੀ ਸੀ__
.
ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ 'I Lub Ju' ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਤੀ__
 
Top