ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ Hollywood

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ Hollywood ਵਾਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਖਾਂਦੇ ਗੱਗੂ ਗਿੱਲ ਨਾਲ__

ਇੱਕ ਉੱਡੀ-ਉੱਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕੱਲ ਦੀ, ਚਾਹੁੰਦੀ ਦਿਲ ਤੂੰ ਵਟਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ__
 
Top