ਜੋ ਬਾਰ ਬਾਰ Ho ਜਾਵੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜੋ ਬਾਰ ਬਾਰ Ho ਜਾਵੇ ਉਹ Pyaar ਕੀ __

ਜੋ ਨਿਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ Ho ਜਾਵੇ ਉਹ Yaar ਕੀ__
 
Top