ਮੈਂ ਆਪਣੀ Girlfriend ਨੂੰ ਆਪਣਾ Iphone

ਮੈਂ ਆਪਣੀ Girlfriend ਨੂੰ ਆਪਣਾ
Iphone ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਦੇ ਨੀ ਦਿੰਦਾ ।
.
.
....
ਕਿਉਕੀ
.
.
.
.
1 ਮੇਰੀ ਕੋਈ Girlfriend ਨੀ ਹੈਗੀ ।
2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ Iphone ਵੀ ਨੀ ਹੈਗਾ ।
 
Top