ਮੇਰੀ ਮਾ ਨੂ ਪੁਤ ਨਹੀ ਲਭਣੇ Funny version

ਨੀ ਤੇਰੀ ਮਾ ਨੂ ਜਵਾਈ ਨਹੀ ਲਭਣੇ
ਸਾਨੂ ਕੂੜਿਯਾ ਬਥੇਰੀ

ਨੀ ਤੇਰੀ ਮਾ ਨੂ ਜਵਾਈ ਨਹੀ ਲਭਣੇ
ਸਾਨੂ ਕੂੜਿਯਾ ਬਥੇਰੀ

ਤੇਜਸ ਤੇਜਪਾਲ
:mdance
 
Top