ਫੁਕਰੀ funny poetry

:woਪਟਾ ਵਿਚ ਜਿਨ ਤੂੰ ਫਸਾ ਕੇ :soਨਾਲੇ ਤੁਰੇ ਸਕੀਨੀ ਪੁਰੀ ਲਾ ਕੇ:chew ਨਾਲੇ ਬਾਲਾ ਦੇ style ਵੀ ਬਣਾਲੇ:bony ਨਾਲੇ headphone ਕਾਨਾ ਵਿਚ ਫਸਾ ਲੇ:chew ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਫਿਰ ਛਾਤ ਤੋ ਤੂੰ ਜਾਦ ਉਤਰੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਉਹ ਜਾਦੀ ਉਹ ਜਾਦੀ ਦੇਖੋ ਫੁਕਰੀ:wo
 
Top