ਅੰਨੇਵਾਹ( funny bt true:(

*Sippu*

*FrOzEn TeARs*
ਲੁਚ-ਲਫੰਗ Elect ਹੁਆ ਹੈ ਅੰਨੇਵਾਹ

ਬੀਬਾ ਫਿਰ Reject ਹੁਆ ਹੈ ਅੰਨੇਵਾਹ

ਸੂਈ ਮੇ ਧਾਗਾ ਡਾਲਨੇ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਪੇ

ਅੰਨਾ ਏਕ Select ਹੁਆ ਹੈ ਅੰਨੇਵਾਹ,.........

Funny bt true

Ohda sachi dasa Sad eh :((
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
R Gym (True But Sad) Funny Poetry 10
Similar threads

Top