ਸਾਡੇ Dil ਵਾਲੇ Check-In

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸਾਡੇ Dil ਵਾਲੇ Check-In Te ਕਦੇ Maar ਤੂੰ Visit
ਕੁੜੀਏ__

ਨੀ Mera ਰੋਭ 32 ਬੋਰ Varga ਘੱਟ Tu ਵੀ Nahio ਫੁੱਲਝੜੀਏ__;)
 
Top