ਜਦੋਂ ਦਾ Corruption ਤੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਦੋਂ ਦਾ Corruption ਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੇ ਗਿਆ__

ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਿਆ__:/


writer : Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top