ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ College

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ College ਵੜੀੲੇ, Canteen ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਲੰਘ ਕੁੜੇ__

ਕਿੱਥੇ ਹੋਣ ਪੜਾਈਆਂ ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੁੜੇ__:)
 
Top