chalaan

[MarJana]

Prime VIP
___ ਲ਼ਿਸ਼ਕਦੇ ਹੋਏ BULLET ਤੇ ਮੈ ਸਵਾਰ
ਸੀ __________
______________ VIP ਨੰਬਰ ੦੦੦4
ਸੀ _________________
__________ ਸਾਹਮਣਿਉ ਆਉਦੀ 1
ਪਟਾਕਾ ਨਾਰ ਸੀ __________
________ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਕੁੱੜੀ ਦਾ ਦਿਲ਼
ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ________
_______ ਉਸਦਾ ਦਿਲ਼ ਕੁੱਝ ਕਰਨ
ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ________
ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਵਿੱਚਾਰੀ ਦਾ WRONG SIDE
ਤੇ ਆਉਦੀ ਦਾ ਚਲ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ :hahaha
 
Top