ਰਖਿਆ ਆ Bullet

KARAN

Prime VIP
ਰਖਿਆ ਆ Bullet ਕਰਾਈ ਆ ਪੂਰੀ ਅੱਤ ...

ਟੋਹਰ ਏਹਦੀ Full ਤੇ Average ਬਾਹਲੀ ਘੱਟ
 
Top