ਸਾਡੇ Bullet ਦੀ ਡੁਗ-ਡੁਗ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸਾਡੇ Bullet ਦੀ ਡੁਗ-ਡੁਗ ਸੁਣਕੇ ਤੂੰ ਝੱਟ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜਦੀ ਏ__

ਸਾਡੇ ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਚ' ਗੇੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਬੇ ਤੇਰੀ ਸੜਦੀ ਏ__
 
Top