ਮੇਰੇ ਨਾਲ Break-Up ਕਰਕੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੇਰੇ ਨਾਲ Break-Up ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬਣ ਗਈ ਉੱਲੂ__

ਮੈ ਤੇ ਨਵੀ ਫਸਾ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾ ਠੱੁਲੂ__:P
 
Top