*Baga Beach (2014) - Paoli Dam,Akash Sinha - Movie *

[JUGRAJ SINGH]

Prime VIP
Staff member
Director: Laxmikant Shetgaonkar
Producer: Dr. Mrs. Pramod Salgaoncar
Star Cast: Paoli Dam,Akash Sinha,Sadia Siddiqui,Prashanti Talpankar,Pradeep Naik,Abhishek Vishwakarma,Jean Denis Romer,Sergie Klemov,Ivon De'souza
Publicity Pro: Perception Managers,Arati Salgaonkar
Genre: Drama
Release Date: 2014​
 
Top