ਇਕ ਦਿਨ ਹਾਥੀ & ਕੀੜੀ ਦੋਨੋ a.b.c. ਪੜ ਰਹੇ ਸੀ..

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇਕ ਦਿਨ ਹਾਥੀ & ਕੀੜੀ ਦੋਨੋ A.B.C. ਪੜ ਰਹੇ ਸੀ..
ਕੀੜੀ…….
A for ELEPHANT
……………
ਹਾਥੀ …….
ਕਮਲੀਏ A for APPLE ਹੁੰਦਾ?
ਕੀੜੀ ਸ਼ਰਮਾਕੇ ..ਪੜਦੀ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੋ ਨਿਕਲੇ
ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋ gya
 
Top