ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ__

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ__

ਜਦੋ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੇਵੇ__♥
 
Top