ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਵਾਂਗੇ__

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਵਾਂਗੇ__

ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਪਟਾਕਾ ਵਜਾਵਾਂਗੇ__;)
 
Last edited by a moderator:
Top