ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੇਕਾਰ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ__,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੇਕਾਰ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ__,

ਇਕ ਆਖਿਰੀ ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈ !
ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਕੇ ਰੋਏ ਤਾਂ ਰੋਣ ਦੇਣਾ__,

ਬੜੀ ਹਸਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਦੀ__,


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top