ਕੁੜੀਆਂ __ਸੋਹਣੀਆਂ tA ਬੜੀਆਂ

ਕੁੜੀਆਂ __ਸੋਹਣੀਆਂ tA ਬੜੀਆਂ
nE__bUt ਕੀ ਕਰੀਏਂ __AtTItuDE ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ nE__muNdE ਵੀ aJJ kAL ਹੋ ਗਏ ਕੈਮ Aa__ aSsI
ਮਰਦੇ ਇਹਨਾ ਤੇ kuDiyA ਦਾ ਇਹ vEhAm Aa__eH ਤਾ ਆਸ਼ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ vEhLiyA nE__ਪਰ sAdE ਕੋਲ
kiThE ਇੰਨਾ ਟਾਇਮ Aa___BuuuuuuRRRRRaaaaaaHHHHHHH
 

Saini Sa'aB

K00l$@!n!
ਕੁੜੀਆਂਸੋਹਣੀਆਂ tA ਬੜੀਆਂ nE


bUt ਕੀ ਕਰੀਏਂ AtTItuDE ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ nE


muNdE ਵੀ aJJ kAL ਹੋ ਗਏ ਕੈਮ Aa


aSsI ਮਰਦੇ ਇਹਨਾ ਤੇ kuDiyA ਦਾ ਇਹ vEhAm Aa


eH ਤਾ ਆਸ਼ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ vEhLiyA nE


ਪਰ sAdE ਕੋਲ kiThE ਇੰਨਾ ਟਾਇਮ Aa

BuuuuuuRRRRRaaaaaaHHHHHHH


22g edan jiada vadhiya lagda post kita :d
 
Top